چرا سامانه مدیریت کنفرانس سامان ؟

کیفیت را از مشتریان ما جویا شوید

لیست قیمت سامانه مدیریت کنفرانس

امکانات سامانه

سامانه داوری

پرداخت آنلاین

صدور کارت ورود به کنفرانس

گواهینامه زود هنگام

فارسی و انگلیسی

فاکتور مالی

اپلیکیشن پذیرش روز کنفرانس

خروجی کتاب مجموعه مقالات

تک کنفرانس

3.680.000 تومان

سامانه داوری: ✔️

پرداخت آنلاین: ✔️

صدور کارت ورود به کنفرانس: ✔️

گواهینامه زود هنگام: ✔️

فارسی و انگلیسی : ✔️

فاکتور مالی: ✔️

اپلیکیشن پذیرش روز کنفرانس: ✔️

خروجی کتاب مجموعه مقالات: ✔️

سه کنفرانس

8.400.000 تومان

سامانه داوری: ✔️

پرداخت آنلاین: ✔️

صدور کارت ورود به کنفرانس: ✔️

گواهینامه زود هنگام: ✔️

فارسی و انگلیسی : ✔️

فاکتور مالی: ✔️

اپلیکیشن پذیرش روز کنفرانس: ✔️

خروجی کتاب مجموعه مقالات: ✔️

شش کنفرانس

۱۵.۲۰0.000 تومان

سامانه داوری: ✔️

پرداخت آنلاین: ✔️

صدور کارت ورود به کنفرانس: ✔️

گواهینامه زود هنگام: ✔️

فارسی و انگلیسی : ✔️

فاکتور مالی: ✔️

اپلیکیشن پذیرش روز کنفرانس: ✔️

خروجی کتاب مجموعه مقالات: ✔️